تفاوت زکجا… تا به کجا

برنامه مهد کودکها در ترکیه: بچه ها با پولهای جمع شده از قلکشون – با کمک مربی هاشون – برای پیشیها غذا ی خشک میخرن و به صورت برنامه گردش دسته جمعی میبرن برای پیشیهای پارکها و خیابانها…..

در کشور ما .. وای به حال گربه بدبختی که بره تو حیاط یک مهد کودک گشت بزنه…. تمام والدین معترض میشن و مدیر مهد…