پیشنهاد انتقال جاده گلستان فایده ملی ندارد.

یک جنگل لبه مانند جنگل گلستان در ناحیه هیرکانی و یک جنگل جداشده ای مانند آلاداغ از ناحیه رویشی هیرکانی، محتاج مدیریت مدبرانه تری است و نباید با احداث جاده جدیدی مانند جاده پیشنهادی ابر، زخم جدیدی بر طبیعت تحمیل کرد و پیوستگی ناحیه ایران تورانی با ناحیه هیرکانی را گسست. کل  مسیر ارتباطی شمال کشور و استان خراسان که از جنگل گلستان می‌گذرد حدود 20 کیلومتر است و با احداث تونل می توان به تدریج این مشکل را برطرف کرد

 انتقال جاده گلستان از