نبض هستی

اجرای سرود نبض هستی اولین سرود ملی برای منابع ملی بسیار نافذ بر روحیه حفظ منابع با ارزش طبیعی که اثر بخشی زیادی در فرهنگ سازی حفظ و حمایت هر چه بهتر و بیشتر از گیاهان دارد توسط خواننده اصیل سروده های  ملی تولید و در دسترس است

شعر این سرود از محتوای لازم حفاظتی برخوردار است و پیام های مختلف و