طبیعت روند احیای دریاچه را نوید داد

خبر احیای دریاچه را بخوانیم . طبیعی ترین رفتار انسانی تبیعت از طبیعت است. اشرف مخلوقات عالم باید خلاصه پیام طبیعت را  درست دریافت کند ، بهره برداری در حد توان و تحمل طبیعت !

باید همراه طبیعت باشیم و گامی جلوتر از طبیعت بر نداریم !

اگر چه حد توان اکولوژیک تا کنون تعریف نشد، اما در هر حال باید بدانید ! طبیعت نمی تواند به اندازه نیاز شما و جامعه شما به شما نعمت هایش را ارزانی