کنفرانس توسعه پایدار و محیط زیست:چالش ها و راهکارهای ملی و منطقه ای

بیستمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران با عنوان توسعه پایدار و محیط زیست:چالش ها و راهکارهای ملی و منطقه ای در سوم و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در تهران برگزار می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر سایت انجمن متخصصان محیط زیست ایران را ملاحظه نمایید.