چرای احشام در جایگاه زباله آستانه اشرفیه!

پروژه دیوارکشی ضلع شمالی و غربی جایگاه زباله آستانه اشرفیه در منطقه کشل آزاد سرا نیمه تمام مانده و ورود و خروج احشام در جایگاه ادامه دارد.به منظور پیگیری مصوبات کارگروه مدیریت پسماند آستانه اشرفیه، کارشناسان پایش حفاظت محیط زیست شهرستان ضمن بازدید از جایگاه زباله آستانه در منطقه کشل آزاد سرا، برای تسریع پروژه دیوارکشی این جایگاه به شهرداری تذکر کتبی دادند.

در بازدید به عمل آماده متاسفانه مشاهده شد با وجود تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت جایگاه توسط شهرداری آستانه، کماکان پروژه دیوارکشی ضلع شمالی و غربی جایگاه زباله به صورت ناتمام باقیمانده است و ورود و خروج احشام در جایگاه ادامه دارد.

حفاظت محیط زیست آستانه ضمن صدور تذکر کتبی به شهرداری، خواستار آن شد تا شهرداری برای انجام وظایف قانونی خود، نسبت به تکمیل پروژه دیوارکشی و همچنین کنترل سرازیر شدن جریان شیرابه به سمت رودخانه سفیدرود، در اسرع وقت اقدام کند.در صورت بی‌توجهی شهرداری، حفاظت محیط زیست شهرستان نسبت به صدور اخطاریه محیط زیستی و سیر مراحل قانونی بعدی اقدام خواهد کرد.در حال حاضر روزانه حدود 60 تن زباله شهر آستانه و زباله‌های 50 دهیاری منطقه به صورت هفتگی وارد جایگاه می‌شود.