معرفی کتاب: راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست

عنوان کتاب: راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست

ترجمه و تدوین: هنریک مجنونیان، پرستو میراب‌زاده و محمد دانش

چاپ اول۱۳۹۳، ۴۵۰ص

 

مجموعه‌ پیش‌رو از چهار بخش تشکیل شده است. گرچه این بخش‌ها مستقل از یکدیگرند، اما در نهایت در درک نظری و کاربست عملی ارزیابی با یکدیگر پیوند می‌خورند. هسته اصلی کتاب را راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط‌ زیست بانک جهانی تشکیل می‌دهد. این کتاب که به‌وسیله کارشناسان ورزیده بانک جهانی تهیه شده است به‌صورت کتاب مرجع، سال‌های درازی است به‌عنوان “راهنمای ارزیابی” در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب مانند دانشنامه‌ای دستورالعمل‌های ارزیابی تمام فعالیت‌های مؤثر انسانی در زمینه توسعه کشاورزی، دامداری، شیلات، جنگل و طیف گسترده صنایع، معادن و انرژی را به‌صورت ساده، ‌موجز و قابل‌فهم ارائه می‌کند.
برخی از دستورالعمل‌های کتاب حاضر در سال‌های گذشته به‌صورت موردی جهت استفاده کارشناسان محیط‌ زیست طبیعی سازمان برای حل تعارضات مناطق حفاظت‌شده چاپ و منتشر شده‌اند. با گسترش دامنه فعالیت‌ها و کاربری‌های ناسازگار در داخل این مناطق و ضرورت ارزیابی ناگزیر آن‌ها، تقاضای کارشناسان برای ارائة سایر دستورالعمل‌های ارزیابی به‌علت خصلت کاربردی آن‌ها و به‌عنوان نیازی مبرم رو به فزونی گذاشت. همسانی مطالب ارزیابی فعالیت‌های توسعه به‌صورت استاندارد، سهولت درک و کاربری آسان از امتیازاتی است که کتاب از آن برخوردار است. به‌همین دلیل نیز در میان همه دست‌اندرکاران به‌ویژه کارشناسان ارزیابی و مهندسان مشاور از مطلوبیت زیادی برخوردار است
. برای افزایش دامنه کاربری کتاب بنا به پیشنهاد شماری از همکاران اهل فن و مدرسان ارزیابی که سابقه‌ای در پراتیک ارزیابی و تدریس نظری آن دارند بخش‌های زیر نیز افزوده شده‌اند تا بتواند نیازهای آموزشی آن‌ها را به‌عنوان کتاب کمک‌درسی برآورده سازد.
الف) الگوی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شورای‌عالی محیط‌ زیست و ضمایم آن
(ب) راهنمای ارزیابی زیست‌محیطی
(ج)حدود ثمربخشی ارزیابی زیست‌محیطی توسعه