موجودی آب 19.5 میلیاردمترمکعب شد

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون آب ورودی به سدهاي كشور 13 درصد کاهش يافته و هم اکنون 19 میلیارد و 580 میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور ذخیره شده است.حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون 19 ميليارد و 580 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 7.9 درصد افزايش نشان می‌دهد.

همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون با 13 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 670 ميليون مترمکعب رسیده است؛ در حالی‌ که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 760 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، یک ميليارد و 600 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان یک ميليارد و 660 ميليون مترمکعب بوده است.بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 4 درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 18 ميليارد و 200 میلیون مترمكعب گزارش شده بود.