دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس…

انجمن مردم نهاد مهندسین محیط زیست زاگرس برگزار می کند:

14 اسفند ماه سال جاری در خرم آباد

دومین دوره کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس