تقویم برنامه‌های شش ماهه‌ی اول 1393 دیده‌بان کوهستان

 دیده‌بان کوهستان سفر را برای آشنایی و انس با طبیعت و آموزش محیط زیست آزموده است. در اینجا جدول تقویم برنامه‌های شش ماهه‌ی اول 1393 گروه دیده‌بان کوهستان را می‌بینید. فعالیت‌های ما طیفی متنوع شامل دیده‌بانی طبیعت، آموزش و پژوهش را در برمی‌گیرد. ما با فعالان محیط زیست و کوه‌نوردان ارتباط داریم و با سازمان‌های غیردولتی و دولتی همکاری می‌کنیم. و در سفرها می‌کوشیم از این پتانسیل‌ها برای برگزاری بهره ببریم.