بحران آب در جنوب کشور

بحران آب در مناطقی که شرایط اقتصادی به حضور آب پیوست شده اسباب بروز بحران های خاص اجتماعی خواهد شد؛عکس زیر از بحران آب در هندیجان ! گزارش کامل را اینجا مشاهده نمایید.