بیکاری تلخ ترین آثار رکود اقتصادی !

تلخ ترین آثار رکود اقتصادی در هر جامعه، افزایش نرخ بیکاری در آن جامعه است. بروز این پدیده تلخ در ایران اسلامی پس از محدودیت واردات و تحریم ظالمانه رخ داد و تبلور دوران 20 تا 30  ساله آموزشی موجود در نسل جوان جامعه و حاصل سرمایه گذاری نظام اسلامی را که فرصت های طلایی بود به سهولت سوزاند.

بیکاری چند ساله دوران رکود اقتصادی و آرزوی