بحران آب…!

آب؛ الف، ب؛ آب. می‌گوییم مایه حیات است، یعنی زندگی بخش است، یعنی زندگی با آب وجود دارد و بدون آب یعنی مرگ! بله بدون آب یعنی مرگ! مرگ من و تو، مرگ موجودات زنده و مرگ زمین.سال‌هاست می‌گویند آب نداریم، کمبود آب داریم، کمبود آب جدی است و از این حرف‌ها. اما حقیقتش را بخواهی دیگر زمانی برای هشدار هم باقی نمانده است. باغ‌ها و مزارع‌مان در برخی نقاط کشور خشک شده و در نقاطی دیگر نیز آخرین قطرات آب را به زور بیرون می‌کشیم تا غذا تولید کنیم.گزارش از خبرگزاری ایسنا