کلیاتی درباره ی استان البرز

استان جدیدالتأسیس البرز با مساحت5833 کیلومترمربع در سال 1389  از استان تهران منتزع و استان سی و یکم کشور را تشکیل داده و من حیث المجموع 35 صدم درصد از مساحت کل کشور به این خطه تخصیص یافت. 

کل جمعیت استان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 (براساس مجموع آمار شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد در سال 85) 991/076/2 نفر می باشد که از این تعداد 464/842/1 نفر ساکن شهر و 527/234 نفر ساکن روستا می باشند. بدین ترتیب درصد جمعیت استان نسبت به کل جمعیت کشور 9/2% و ترتیب نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت استان 7/88% و نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت استان 3/11% می باشد.

    استان البرز دارای 4 شهرستان با نامهای کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان (بخش طالقان با جدایی از شهرستان ساوجبلاغ بعنوان چهارمین شهرستان استان البرز به تصویب رسیده است) . 9 بخش و 21 دهستان و 15 شهر می باشد.