جنگلهای غرب یاسوج در آتش

در آخرین روزهای تابستان و در آستانه برگ ریزان پاییز، نوبت به کوه “درشک” در غرب یاسوج رسید تا آتش بر چهره سبزش داغ سیاه بگذارد و پشت درختانش را به خاک سیاه بنشاند.پنجشنبه شب و جمعه شب حدود 15 هکتار از جنگلها و مراتع غرب یاسوج همچون سایر مناطق جنگلی کهگیلویه و بویراحمد داغدار شد تا 20درصد جنگلهای زاگرس آمدن زود هنگام زمستان را آرزو کنند.

غروب پنجشنبه از هر نقطه از شهر یاسوج می شد شعله های زرد آتش که را به جان کوه “درشت” یا “درشک” در غرب این شهر افتاده بودند را دید و صدای سوختن شاخه ها و برگهای نورسته و تنه های هزار ساله و گونه های گیاهی ارزشمند این کوه را شنید.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید…