شلیک به گوزن زرد ایرانی در باغ وحش خرم آباد !

این حاصل تداوم یک اشتباه مدیریتی است؛آمدن این گوزن ها به خرم آباد اشتباه بود و فرستادن آنها به باغ وحش اشتباهی بدتر…!

در خبرها آمده است که یک راس گوزن زرد ایرانی حدودا ۸ ساله که در باغ وحش خرم آباد نگهداری می شد در تاریخ ۹۳/۵/۲۴ از ناحیه کتف سمت راست مجروح و پس طی ۵ روز مراحل درمان در تاریخ ۹۳/۵/۲۹ بر اثر شدت جراحت تلف گردید.