کویری به نام زاینده رود!

برای دیدن کویرهای ایران نیازی به سفرهای دور و دراز نیست. به اصفهان بیایید؛ در قلب تاریخی شهر اصفهان، از فراز سی و سه پل کهن، کویری را نظاره خواهید کرد که در گذشته «زاینده رود» یا «زنده رود» نام داشت. خشکی زاینده رود و از بین رفتن کشاورزی روستاهای پایین دست از یک طرف، و تشنگی پرندگان مهاجر تالاب گاوخونی از سوی دیگر، نه حاصل خشکسالی است و نه کم آبی بالادست. اینها نتیجه سیاست های غلط توزیع آب می باشد.

خودتان ببینید:

از وبلاگ آتش در کوهستان