نقش اندازه گیری ها و تجهیزات اندازه گیری در بهینه سازی مصرف انرژی

سودابه هزارخانی : ازآنجایی که امروزه دسترسی به انرژي از منابع مختلف، براي زندگی ما امري حیاتی
است ، وجود وضعیت مناسب در صنعت،
تجارت و حفظ
کیفیت زندگی به انرژي ایمن، پایدار و مقرون به صرفه وابسته است.
از طرفی چالش ناشی از برآوردن تقاضاي روزافزون براي انرژي به گونه ای که با کنترل
هزینه ها و حداقل آسیب رسانی به محیط زیست و زمین همراه باشد به توسعه منابع جدید
انرژي و بهروري بیشتر منجر شده است.این
پیشرفت تنها به این دلیل محقق شده که مصرف کنندگان انرژي به یک چهارچوب شناخته شده
جهانی
اندازه گیري انرژي در اشکال مختلف آن دسترسی دارند. به عنوان مثال اندازه گیريها
پایه و اساسی را براي
گروههاي زیر فراهم میسازند :

براي مصرف کنندگان :
امکان مقایسه قیمت انرژي از تامین کنندگان مختلف
براي صنعت : ارزیابی بازگشت به اکتشاف وکشف منابع جدید انرژي
براي راست آزمایی ادعاي پژوهشگران در فناوريهاي جدید انرژي
موارد فوق به جهت دسترسی به یک سیستم جهانی اندازه گیري است که ابتدا از کنوانسیون
متر و در حال حاضر براساس سیستم بین المللی یکاها (SI) امکانپذیر گردیده است.
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﺎ های اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ
را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ . ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎ ، اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﻧﻮر ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه کمی ﺳﺎزی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮐﻠﻮﯾﻦ ، آﻣﭙﺮ و ﮐﺎﻧﺪﻻ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰء ﯾﮑﺎ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻣﻮﺳﺴات ﻣﻠﯽ
اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :