تالاب انزلی فراموش شده است؟

تالاب انزلی همچون گذشته به حال خود رها شده است؛سطح آب آن پایین آمده و آلاینده های شهری و صنعتی به درون آن راه یافته اند…و شکار بیداد می کند…نکند تالاب انزلی هم فراموش شده است؟

” عکسهای بیشتر “