گاوخوني زیستگاهی از دست رفته

تالاب گاوخوني داراي منابع زيستي زياد و پناهگاهي براي پرنده‌هاي مهاجر بوده است اما در حال حاضر خشکي زاينده رود، وضعيت تاسف باري را براي آن به وجود آورده است و دود مرگ تالاب گاوخوني نه تنها به چشم مردم ورزنه، بلکه به چشم مردم اصفهان و تهران هم خواهد رفت.

به گفته بسياري از کارشناسان تالاب گاوخوني نه تنها از پيش روي کوير و ريزگردها جلوگيري مي کرد بلکه باعث تعديل و تثبيت شرايط آب و هوائي منطقه نيز مي شد. اما چند سال است حقابه زيست محيطي تالاب گاوخوني تأمين نشده است و اين زيست بوم حياتي در معرض نابودي كامل قرار گرفته است.خشك شدن تالاب گاوخوني به معني پيشروي كوير و جابجايي ميليون‌ها تن نمك و انتقال آن به شهرها و كشتزارهاي بخش مياني و پاياب حوضه است.ادامه این گزارش را اینجا بخوانید.