آغاز دوازدهمین سال فعالیت وبلاگ دوستداران حیوانات و محیط زیست

نهم مرداد تولد وبلاگ دوستداران حیوانات و محیط زیست بود و وارد دوازدهمین سال فعالیت شد.