تسلیت به شهناز قلی زاده

امروز باخبر شدیم که شهناز قلی زاده عضو هیات مدیره ی انجمن خواهر خود را از دست داده است.
برای آن تازه درگذشته شادی روح و برای شهناز قلی زاده صبر و آرامش آرزو می کنم.

Posted in: دسته‌بندی نشده