تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام

حادثه ای که من و مسافرانم را شگفت زده کرد “پرواز بدون او هرگز!”

دو اردک سر حنایی را را در چند متر خود دیدیم

بر اساس تجربه ای که داشتم و از طرز نشستن اردک ماده فهمیدم احتمالا مشکل جسمی داره

نر چند بار از دیدن جمعیت 17 نفره ما ترسید و خواست پرواز کند اما چیزی او را بازداشت . کاملا حرکات نر نشان میداد نگران است از حضورش اما مسئله ای او را از پرواز باز میدارد .

ماده سعی کرد بلند شود و همه همسفران متوجه شدند حدس من درست بوده و ماده مشکل جسمی دارد اما نر هر از گاهی او را نگاه میکرد و علیرغم ترسش بخاطر حضور ما پرواز نمیکرد

ماده تکانی بخود داد و تلاش کرد پرواز کند و به سختی پرواز کرد

نر هم که همسرش توانسته بود پرواز کند بهمراه او پرواز کرد و دور شد

https://www.facebook.com/profile.php?id=605850807&sk=photos&collection_token=605850807%3A2305272732%3A69&set=a.10152084180590808.1073741875.605850807&type=3

 

Posted in: دسته‌بندی نشده