چگونه می شود مسئله طبیعت گردی را در کشورحل کرد

 همایش طبیعت گردی بهانه شد تا سهم کشورم را از سهم جهانی طبیعت گردی مطالبه کنم و با بیان ابهامات و ایرادات هدفگذاری برای کسب بیشترین فایده ملی را گوشزد کنم

طبیعت گردی هم مثل سایر کاریمان است . بیش از هر مسئله دیگر از طبیعت گردی در سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، برای تحقق هدف وفاق و همدلی با اهمیت ترین مسئله است . با خودمان رو راست باشیم. می خواستیم یک کاری کرده باشیم، یا وظیفه است و باید کار مؤثری

Posted in: دسته‌بندی نشده