معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال حضورگلسنگ lecanora Conizaeoides کیفیت پایین هوا را نشان می دهد یا کاهش در میزان کلروفیل II در گلسنگ میزان و شدت آلودگی هوا را نشان می دهد .

بر این اساس بیواندیکاتورها سه عملکرد مهم دارند :
1- پایش محیطی تغییرات فیزیکی و شیمیایی
2- پایش فرایند های اکولوژیکی
3- پایش تنوع زیستی

مثال های شاخص زیست محیطی، اکولوژیکی و تنوع ریستی در موجودات زنده متفاوتی که در محیط های مختلف زیست می کنند دیده شده است. یکی از مهترین نشانگرهای زیستی گلسنگ ها می باشند که به صورت وسیعی در پایش های زیست محیطی بخصوص ارزیابی وضعیت کیفی هوا به کار می روند. از آنجایی که گلسنگ ها و خزه ها ریشه و کوتیکول ندارند و همه مواد غذایی را بطور مستقیم از اتمسفر می گیرند به عنوان بیواندیکاتور کیفیت هوا استفاده می شوند.

سایت زیر اطلاعات بسیار جامعی را درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ های اندیکاتور در مرکز پایش آلودگی هوای امریکا ارائه می دهد.

Lichens and Air Quality 

Posted in: دسته‌بندی نشده