روز محیط زیست، سد داریان، و یک درخواست از مقام‌ها

یادداشت مرا با این عنوان می‌توانید در خبر آنلاین بخوانید.

سد داریان، در حال ساخت

 

                     نمونه ا‌ی از جنگل‌های زاگرسی که در ساختگاه و زیر دریاچه‌ی سد نابود می‌شوند

 

Posted in: دسته‌بندی نشده