اقدام فوری بهبود تنوع زیستی مشتمل بر چه اقدام هایی می تواند باشد.

نمی توان بدون اجرای طرح به تنوع زیستی در فون و فلور رسید. واقعیت این است که زیستگاه های به شدت تحت تأثیر دخالت های انسانی، زیستگاه هایی هستند که تحت مدیریت اجرای طرح نیستند

به دلیل تعارضات فاحش و تقابل جوامع محلی وابسته به جنگل تحت نظام تولید سنتی، این زیستگاه ها عموماً فرصت تنوع زیستی را از دست داده اند.

وقت کردیم ازخودمان بپرسیم، چرا درختان می افتند و اندامشان متلاشی می شود و ساختمان جنگل را به دلیل ناتوانی در تجدید پذیری نابود می کنند و توانایی های

Posted in: دسته‌بندی نشده