عملیات پرورشی

عملیات پرورشی سخن روز است و همه جنگلبانان مکلف به تبیین سلسله عملیات مرتبط هستند و  این حق همه آحاد جامعه است که جنبه های مختلف این عملیات را شناسند   

رقابت در بین عناصر زنده ذاتی است. رقابت در بین گونه های مختلف و رقابت در درون پایه مختلف از یک گونه از عناصر زنده  !  این تلخیصی از قانون تنازع بقا در طبیعت است. طبیعت هیچگاه رام نبوده و ذات طبیعت وحشی است و غیر قابل پیش بینی ! آنچنانکه با بهترین ابزار های سنجش، پیش بینی وضعیت آب و هوایی نسبی است !

جنگل با مجموعه ای از گیاهان

Posted in: دسته‌بندی نشده