هفته منابع طبیعی فرصتی برابر برای مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی

هفته منابع طبیعی را باید به هفته چگونگی ایجاد فرصت برابر برای مشارکت در حفظ احیا و توسعه منابع طبیعی تبدیل کرد. در رفتار سنتی می توان از مخدومی مطالبه گر و خادمی همیشه پاسخگو یاد کرد و رابطه بین خادم و مخدوم را با فاصله معنی دار توصیف نمود.

قطع نظر از بحث مرتبط با حفظ حقوق ارباب رجوع، از حیث اینکه اموال عمومی در اختیار سازمان قرار داشته و درچارچوب مقررات و ضوابط عهده دار امر تشخیص بوده و دارای سمت نمایندگی تملیک مالکیت اموال است. چند و چون روابط بین خادم و مخدوم و شش دانگ نبودن مالکیت نیز می تواند موضوع بحث باشد که از آن دراین یاداشت بایدگذشت.

موضوع اصلی بحث

Posted in: دسته‌بندی نشده