رفتار اقتصادی تر برای بهبود توانمندی آحاد جامعه

منابع طبیعی اموال عمومی و بستر حیات جامعه است سازمان یک دستگاه حاکمیتی و عهده دار مسئولیت بزرگی است مدیریت منابع طبیعی با عناصر زنده بی زبان و کند رشد سر و کار دارد و این عناصر زنده دارائی زیستی محسوب می شوند و سرمایه گذاری دولت در دارایی زیستی همیشه سود ده است و سود غالباً مرکب و رجحانی و مزیت دار است .

دردسته بندی عوامل مؤثر منجر به خسارت در منابع طبیعی، انسان سرحلقه عوامل خسارت زا معرفی می شود و منابع طبیعی همیشه توسط بدرفتاری انسان و از جنبه اجتماعی و اقتصادی صدمه دیده است و اگر مدیریت علمی وفنی به جنبه بهب

Posted in: دسته‌بندی نشده