آیا می توان معارضان فعلی موجود در منابع طبیعی را به همراهان موافق تبدیل کنیم

در حالیکه تدبیر دولت امید به بهبود معیشت مردم است طبعاً پر فروغ ترين نوع خيزش دولت مردان براي بهبود مستمر محیط كسب و كار، مي تواند توجه به احیا و توسعه جنگل دربخش منابع طبیعی باشد و برای تولید علوفه بر روی  اراضي محاط و رها شده متمرکز شودکه سطح قابل توجهي است

مخصوصاً اگر به پديده شوم  مهاجرت توجه كنيم ، می توان هنر مدیریت سازمان را در 27604 آبادی متروکه کشور با تمرکز بر تولید علوفه متبلور کرد.

فرسایش آبی وبادی و انتشار ریزگردها احیا و توسعه جنگل و تولید علوفه، نیازمند بسیج دانش آموختگان بخش و فرصت ترویجی  نظارتی- اجرائی

Posted in: دسته‌بندی نشده