لایحه جامع منابع طبیعی – دوره نهم -سال اول – 1

فرصت مغتنم دیگر برای  تدوین لایحه جامعه منابع طبیعی یا ویرایش آن
بوجود آمده است. لایحه
 حامل دو واژه  با جنبه های متفاوت است جامعیت در مدیریت- جامعیت
در انواع مالکیت
  جامعیت در انواع وظایف و
منابع طبیعی که مشتمل بر منابع طبیعی تجدید پذیر و غیر قابل تجدید می شود.

به نظر می رسد تلاطم شرائط حاکم
بر منابع به افزایش افتراق آرا و نظرات دامن می زند و رسیدن به اجماع نظر بیش از گذشته
سخت تر شده است و احتمالا کسی از حقوق عوامل ذینفع دفاع نمی کند. آیا باید به
انتظار نشست !

Posted in: دسته‌بندی نشده