منابع طبیعی باید تحت سیاست انبساطی مدیریت شود – 4

در نظام بودجه ریزی متداول و تا قبل از  نظام بودجه ریزی برنامه ای اجرای طرح ها و برنامه های دولت، برنامه عمرانی یا طرح های عمرانی نامیده می شد و پس از  آن به  اقدامات عمرانی دولت، عنوان طرح های تملک دارائی های سرمایه ای  داده شد

بودجه ریزی کشور بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب 51  انجام می شود، برنامه مقدم بر بودجه است و استاندارد کردن روش های اجرایی و تعادل بخشی در تولید و ارایه خدمت به عوامل ذینفع جامعه هدف دارای قالب و چارچوب نظام فنی اجرایی است

در حالیکه احکام بالا دستی کشور جهت تهیه و تصویب و اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای توسط دولت، رویکردتوجه به خواستگاه های عوامل ذینفع دارد و اتخاذ سیاست انبساطی را در ذهن متبادر 

Posted in: دسته‌بندی نشده