منابع طبیعی باید تحت سیاست انبساطی مدیریت شود – 3

عوامل ذینفع در دو دسته کلی تولید
کنندگان و مصرف کنندگان جامعه، در برخورداری از منابع طبیعی تقاضای متفاوت دارند. تنطیم
رفتارهای متأثر از سیاست اتخاذی زمانی مناسب و مدبرانه خواهد بود که بدانیم بر روی
چه منابعی اعمال مدیریت کرده و چه هدفی را دنبال می کنیم.

نمی توان  در مناطق چهارگانه سیاست انقباضی را رد کرد،
زیرا از ابتدا مبانی انتخاب مناطق مبتنی بر اعمال محدودیت در بهره برداری بوده است
. اما سیاست انقباضی برای سایر سطوح منابع طبیعی کشور نمی تواند کاربرد داشته باشد
و نباید به اتخاذ چنین سیاستی اصرار کرد.

هنگامیکه اهداف کلان تشکیل سازمانی

Posted in: دسته‌بندی نشده