منابع طبیعی باید تحت سیاست انبساطی مدیریت شود – 2

هرگز نمی توان با اتخاذ سیاست انقباضی به توسعه مدیریت منابع طبیعی پرداخت و امید به تحقق اهداف تعمیم فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی داشت.

اعمال سیاست انقباضی مصادیق زیادی دارد،  از اخباز روز استفاده می کنم،  خبر پارک ملی بوجاق امکان فروش اراضی پارک ملی بوجاق وجود ندارد  را بخوانید . فحوی این خبر از سیاست انقباضی می گوید، قادر به حل مسئله نیست و راه حل ارائه نمی کند.  

بسیار تأسف بار است بیشتر مناطق

Posted in: دسته‌بندی نشده