منابع طبیعی باید تحت سیاست انبساطی مدیریت شود

سیاست انقباضی نمی تواند برای حفاظت از منابع طبیعی مفید باشد.

مدیریت منابع طبیعی را نمی توان با سیاست انقباضی دنبال کرد.  رویکر سیاست انقباضی محدود کردن بیشتر آحاد جامعه را در پی دارد. مصادیق اعمال سیاست انقباضی مدیریت مناطق چهارگانه قانون حفاظت و بهسازی هستند که با محدودیت هایی، منابع این مناطق تحت حفاظت ویژه قرار دارد ، اما نتیجه حفاظت ویژه بر روی این منابع هیچگاه به حد مطلوبیت نرسیده است

مصادیق این دو  سیاست ( سیاست انقباضی و سیاست انبساطی) می تواننددر عرصه و اعیان منابع قابل تجدید با هم مقایسه شوند

Posted in: دسته‌بندی نشده