آغاز به کار کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای پزشکی در استان البرز

كارگاه آموزشي سه روزه مديريت پسماندهاي پزشكي با حضور مديركل دفتر آب و خاك سازمان مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز و معاونت توسعه دانشگاه محيط زيست در محل دانشگاه محيط زيست آغاز به كار نمود.

مهندس پسنديده مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز در مراسم افتتاحيه اين كارگاه با توجه به اهميت موضوع مديريت پسماندهاي پزشكي به دليل ماهيت خطرناك اين پسماندها افزود : در حين انجام فعاليت هاي بهداشتي و پزشكي كه زمينه ساز تامين تندرستي و سلامتي ما هستند پسماندهايي توليد مي شوند كه اتفاقاٌ پتانسيل خطر بالاتري را به دليل آنكه در رسته پسماندهاي ويژه قرار مي گيرند دارند و در صورت عدم توجه به مديريت صحيح مي توانند پيامدهاي ناگوار زيست محيطي و بهداشتي را به دنبال داشته باشند. مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با اشاره به تشكيل كميته هاي تخصصي درخصوص مديريت پسماندهاي پزشكي مراكز درماني پراكنده در سطح استان تصريح نمود : از بدو تشكيل استان البرز كارگروه پسماند شكل گرفت و از همان ابتدا موضوع مديريت پسماندهاي پزشكي استان از موضوعات كليدي و محوري جلسات بود و كميته هاي تخصصي در ذيل كارگروه پسماند بين سه دستگاه اثرگذار درخصوص پسماندهاي پزشكي ( محيط زيست ، شهرداري و علوم پزشكي استان) تشكيل گرديد.
اين مقام مسئول افزود : در حال حاضر از 14 بيمارستان استان 11 بيمارستان به سيستم هاي بي خطر ساز تجهيز شده اند و تا پايان سال همه ي بيمارستانهاي استان به اين سيستم مجهز مي گردند .مهندس پسنديده به موضوع شناسايي كمي و كيفي پسماندهاي پزشكي استان اشاره نمود و اظهار داشت : ماحصل كميته هاي تخصصي مديريت پسماند پزشكي استان برآورد كمي ميزان پسماند كليه مراكز درماني نظير كلينيك ها ، آزمايشگاهها ، مطب ها و....... به تفكيك هر مركز درماني مي باشد و در حال حاضر بررسي طرح هاي اجرايي در راستاي امحاء اين پسماندها در دست بررسي است.
ايشان با اشاره به اهميت پيش بيني ساز و كارهاي لازم براي خوداظهاري در پسماند و از جمله پسماندهاي پزشكي با توجه به آنكه مطابق ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مرجع حدتشخيص تبديل پسماند ويژه به عادي سازمان حفاظت محيط زيست  است بهره گيري از خدمات آزمايشگاههاي معتمد واجد صلاحيت براي بررسي صحت فرايند سيستم هاي بي خطر ساز بيمارستاني را بسيار مهم و حائز اهميت برشمردند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با بيان وجود ضوابط  اختصاصي در رابطه با مديريت پسماندهاي پزشكي اذعان داشت با توجه به تكاليف قانوني مشخص شده مي بايست اقدامات لازم در كليه مراحل اعم از تفكيك و جداسازي ، نگهداري و ذخيره سازي ، جايگاه دپوي موقت اين پسماندها ، حمل و نقل و بي خطرسازي و تصفيه و امحاي پسماندهاي پزشكي صورت گرفته و اين امر نيازمند تعاملات بين بخشي و همكاري همه دست اندركاران ، متوليان و دستگاههاي دولتي ذيربط در حوزه مديريت پسماندهاي پزشكي است.  
مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با اشاره به آيين نامه اجرايي بند الف ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص پسماندهاي شهري خاطرنشان ساخت : بر اساس ماده 2 آيين نامه  كليه شهرداريهاي مشمول اين قانون موظفند حداكثر يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تدوين برنامه جامع مديريت پسماندهاي شهري براساس دستورالعمل طرح جامع مديريت پسماندها مصوب وزارت كشور اقدام و پس از تصويب در كارگروه استاني به نحوي اقدام نمايند كه از سال پاياني برنامه پنجساله پنجم ضمن به كارگيري روشهاي نوين، هر گونه دفن غيربهداشتي در اين شهرها انجام نشود.
لازم به ذكر است اين كارگاه آموزشي به مدت سه روز و براي كارشناسان محيط زيست استان ، كارشناسان بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي استان و كارشناسان سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج برگزار گرديده است ، همچنين در طي اين دوره آموزشي بازديد ازيكي از بيمارستان هاي كرج و يك آزمايشگاه معتمد محيط زيست درخصوص نحوه مديريت پسماندهاي پزشكي  در بيمارستان و چگونگي ارزيابي عملكرد سيستم هاي بي خطرساز بيمارستاني صورت مي گيرد.
 
Posted in: دسته‌بندی نشده