دانلود برنامه های 86 تا 95


لینکهای ستون سمت چپ را دانلود نمایید:


برنامه شماره 86: کتابهای محیط زیستی در نمایشگاه کتاب

برنامه شماره 87: حمایت از حقوق حیوانات

برنامه شماره 88: چالشهای ارزیابی محیط زیستی

برنامه شماره 89: پتروشیمی میانکاله

برنامه شماره 90: نقش آگاهی بخشی در فعالیت محیط زیستی

برنامه شماره 91: ترانه های محیط زیستی

برنامه شماره 92: مدیریت آب در ایران

برنامه شماره 93: اجلاس ریو و جوامع بومی

برنامه شماره 94: روز ملی دماوند

برنامه شماره 95: اخبار روز (سمفونی کارون و ...)


Posted in: دسته‌بندی نشده