بند یخچال، از نگاهی دیگر!

خداوند عبادت (رول کوبی) آقا مهدی رو بر روی سنگ شکاف (آلبرت) قبول کند انشاالله