با تصویب هیئت دولت آیین نامه اجرایی نظام شاخص پایداری محیطی ابلاغ شد.

هیئت وزیران، به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، آیین نامه اجرایى نظام شاخصهاى پایدارى محیطى را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده(185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد.

بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است؛ با همکاری دستگاه های اجرایی عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست به منظور تعیین شاخصهای پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست برساند.

همچنین مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست توسط دبیرخانه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

بر اساس این مصوبه، دولت دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست و ارائه گزارش سالانه به سازمان حفاظت محیط زیست کرده است.

مرکز آمار ایران نیز موظف است؛ به منظور جمع آوری اصلاحات شاخصهای پایداری و ایجاد بانک داده های شاخصهای پایداری برای کلیه سالهای برنامه اقدام کند. دستگاه های اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن مرکز قرار دهند.

Posted in: دسته‌بندی نشده