27 خرداد، روز جهانی مقابله با بیابان زایی

امروز روز جهانی مقابله با بیابان زایی است...

مطلبی در این زمینه، با نگاه به جنگل های در حال عقب نشینی لرستان، در آوای محیط زیست ایران.