دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 1

 اولاً بهاء کنترل 90 میلیارد مترمکعب از 130 میلیارد مکعب آب موجود در کشور را اعلام نشده است ، ثانیاً

میزان ظرفیت 90 میلیاردی مخازن سدها نیز با ابهام همراه شده است، ثالثاً اگر فقر روستا ها  صرفاً متاٍثر از نبود آب و یا کمبود آب بوده است  ، از لحاظ لغوی روستا مترادف آبادی و آبادی با آبادانی و آبادانی بدون آب منشأ تشکیل یک