سرمایه، بیمه و اقلیم

 

سرمایه، بیمه و اقلیمموضوع پیامدهای تغییرات اقلیمی روز به روز جدی تر می شود و این را می شود زمانی بیشتر و بهتر پذیرفت که به عکس العمل شرکت های سرمایه گذار و بیمه دقت کرد. افزایش شدت طوفان ها، گسترده شدن آتش سوزی ها و افزایش فرکانس طغیان رودخانه ها و در پی آن بالاترین خسارات وارده شرکت های بیمه را با چالش قابل توجهی مواجه کرده است. رویترز گزارشی را منتشر کرده است از صدمات رخدادهای آب و هوایی در آمریکا و پیامدهای اقتصادی آن به ویژه برای شرکت های بیمه. به نظر می رسد در حال حاضر ترفند شرکت های بیمه ی آمریکایی برای مواجهه با شرایط پیش رو افزایش مبلغ بیمه و کاهش میزان دسترسی به آن است.

مقاله را می توانید اینجا مطالعه کنید.

از سوی دیگر بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشتریان شرکت های سرمایه گذاری از آن ها می خواهند تا ریسک های مرتبط با تغییرات اقلیمی را نیز در هنگام سرمایه گذاری در نظر بگیرند. بر اساس بررسی، حدود 77 درصد از مشتریان نسبت به اینکه آیا سرمایه گذاری اشان با تغییرات اقلیمی مرتبط است حساسیت نشان داده اند.

مطلب مرتبط را اینجا مطالعه کنید.