آیا زمین خواری جرم است ؟ – 22

 قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی فراتر و یا زاید بر قانون آن که با تهیه و تصویب طرح های هادی و جامع شهری به گسترش سطحی شهرها زمینه های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را فراهم کرد ، زمین خواری در حاشیه و متن زندگی اجتماعی ما و همزمان با دوره  اجرایی 4 برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و...را رقم زده است .

رشد جمعیت شهرنشینی به میزانی که متأثر از