(07)90- کتاب تازه

کتاب مطالعات جامع جنس ارس در ایران منتشر شد.

مؤلفان: سودابه علی احمد کروری، مصطفی خوش نویس، محمد متینی زاده

چاپ اول

560 صفحه، مصور

ناشر: پونه( به سفارش سازمان جنگل هاو...)

برای مؤلفان محترم آرزوی مؤفقیت دارم.

امید است مورد توجه و نقد و نظر جامعه علمی قرار گیرد.

...