(07)90- کتاب تازه

کتاب
مطالعات جامع جنس ارس در ایران منتشر شد.

مؤلفان:
سودابه علی احمد کروری، مصطفی خوش نویس، محمد متینی زاده

چاپ اول

560
صفحه، مصور

ناشر:
پونه( به سفارش سازمان جنگل هاو…)

برای
مؤلفان محترم آرزوی مؤفقیت دارم.

امید
است مورد توجه و نقد و نظر جامعه علمی قرار گیرد.