موج هشتم؛ به ياد ياسر انصاري

اين روزها محيط زيست ايران درگير مشكلات بسياري است كه نبايد در برابرشان سكوت كرد. دردهايي كه تنها همياري تمامي دلسوزان محيط زيست را طلب مي كند.

اين روزها به هر گوشه اي از طبيعت ايران كه مي نگرم تخريب مي بينم و فشارهايي با چشمان بسته...

اين روزها اشتران كوه تخريب مي شود و....معاون محيط طبيعي بي صدا مي آيد و مي رود...

اين روزها سد سازان بر پيكر نيمه جان محيط زيست سرزمينمان مي تازند و...

اين روزها كارخانه هاي سيمان و آسفالت شبانه بر محيط زيست شهرهايمان مي بارند و....

اين روزها تالابها بي آب مانده اند و...

اين روزها منابع طبيعي و جنگل هايمان در آتش مي سوزند و...

اين روزها يكي از دلسوزان محيط زيست از بين ما رفته است. ياسر انصاري در يكي از تلخ ترين ايستگاه

هاي زندگي از قطار سبز محيط زيست ايران پياده شد و ياران خويش را تنها گذاشت.

اين روزها مي خواستم به او زنگ بزنم...زنگ هم زدم و هيچ كس گوشي را جواب نداد. خاك مي گويد ياسر نيست اما قلب هايي هست كه ياسر را زنده مي بيند. ياسر را تازه دريافته ايم...

اين روزها محيط زيست ايران نيازمند ياري ماست...به ياد ياسر انصاري كه تمام زندگي اش حفظ محيط زيست بود نخواهيم گذاشت محيط زيست ايران عزيزمان به قيمتي ناچيز به تاراج برود.

اين روزها وبلاگستان محيط زيست نيازمند يك خانه تكاني اساسي است...

اين روزها موج هاي وبلاگي نيازمند همياري تمامي ياران محيط زيست است...

اين روزها موج هشتم به نام ياسر انصاري آغازي براي ادامه راه صيانت از محيط زيست است...

با موج هشتم و ياسر انصاري عزيز همراه خواهيم شد...

موج هشتم؛ به ياد ياسر انصاري

Posted in: دسته‌بندی نشده