گزارش تصویری از وقوع یک فاجعه در بم 2

به بهانه تعریض خیابان در یکی از خیابانهای اصلی شهر بم

این بار زلزله به جان درختان بم افتاد.

 

گزارش تصویری  2