گزارش تصویری از وقوع یک فاجعه در بم 2

به بهانه تعریض خیابان در یکی از خیابانهای اصلی شهر بم

این بار
زلزله به جان درختان بم افتاد
.

 

گزارش
تصویری  2