تضییق مهلت نمی تواند تضییع حق کند

تصرف  اراضی تعریفی قانونی دارد و در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع برایش تاریخ مبنایی اعلام شد و بر تاریخ مبنایی به موجب اصلاح ماده 34 قانون اصلاحاتی نیز بوجود آمده است.

تضییق مهلت زمانی یکساله حق اعتراض به نحوه تشخیص درست نیست ، این تعیین مهلت نادرست نمی تواند تضییع حق کند،  بنابر این اختلاف همچنان باقی است.

اگر مجری قانون در تشخیص تاریخ تصرف و اعیانی ایجاد شده « 41.10.27 » به اشتباه می افتد و یا امر مشتبه می شود و معیار و شاخص مقبولی برای رفع اختلاف نیست تا امر را به تراضی

Posted in: دسته‌بندی نشده