پایان تلاش آرشی‌ها بر روی برودپیک

تیم باشگاه کوه نوردان آرش که برای تکمیل مسیر نو روی برودپیک (گشایش شده در سال ۱۳۸۸ تا ارتفاع ۷۱۰۰ متر) در تیر ماه گذشته به منطقه رفته بود، به کار خود پایان داد.

این تیم امسال توانست از چادرگاه سوم مسیر عادی برودپیک، ۴۰۰ متر روی مسیر نو صعود کند ولی به دلیل دیر وارد شدن به منطقه و از دست دادن  بخشی از فرصت صعود، نتوانست کار خود را تکمیل کند.

توضیح بیشتر در وب‌سایت باشگاه کوه نوردان آرش.

Posted in: دسته‌بندی نشده