جنبش گالیله

 

یکی از مواردی که توسط منتقدان بحث تغییر اقلیم به آن پرداخته می شود این است که اگر کسی با یک جریان گسترده ی علمی مخالفت کرد ضرورتا اشتباه نمی کند. مثلا گالیله هم در زمان خودش تنها یک نفر بود که در مقابل همه ایستاد و از گرد بودن زمین دفاع کرد. حرفش هم درست بود اما هیچ کس حاضر نشد قبولش کند. 

حالا در استرالیا هم جنبشی یا حرکتی آغاز شده به نام حرکت گالیله که سعی کرده است برخی پرسش های کلیدی را در زمینه تغییر اقلیم مطرح کند و به چالش بکشد. مثلا اینکه چطور وقتی سهم دی اکسید کربن از جو زمین اینقدر اندک است، تا این میزان ممکن است اثرگذار باشد. یا اینکه وقتی دی اکسید کربن یکی از ضروری ترین ارکان چرخه ی حیات است چرا ما باید برای افزایشش نگران باشیم؟

برخی وب سایت های اقلیمی در پاسخ به این جرکت مطالبی را آماده کرده اند که یک نمونه اش را می توانید اینجا مشاهده اشان کنید. مثلا این وب سایت ها اشاره می کنند که با وجود کم بودن سهم دی اکسید کربن از جو، به خاطر ویژگی های منحصربفرد این ترکیب نور بازتابیده شده از سطح زمین را در خود جذب می کند.

یا مثلا اینکه رابطه ی علی به چه صورت است؟ تغییر اقلیم ناشی از افزایش دی اکسید کربن است یا بالعکس؟ که این مطلب ادعا می کند تا پیش از 1800 چنین شرایطی حاکم بوده است.

تصویر زیر از همان وبسایت است.

 

 

جنبش گالیله

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده